Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej

 inno VET

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja

 

Nazwa projektu:  „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej”.

Komponent III (Component III) PROGRAM EDUKACJA („EDUCATION” PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia ´ zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego (Institutional cooperation for the improvement of quality and relevance of Vocational Education and Training (VET) and vocational continuing education.

 

Nr projektu: EOG/21/K3/W/0046

 

Cel projektu:

Głównym celem jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. zdiagnozowanie zasobów, potencjału i potrzeb sektora VET ,
 2. opracowanie podstaw do wdrożenia zarządzania strategicznego VET w Wielkopolsce Wschodniej ,
 3. podniesienie wiedzy lokalnych interesariuszy VET w zakresie wdrażania programów i strategii rozwoju w sektorze VET,
 4. zdefiniowanie, upowszechnienie i wdrożenie instrumentów współpracy i dobrych praktyk dotyczących współpracy pomiędzy pracodawcami i placówkami VET,
 5. rozwój instytucjonalny i umiędzynarodowienie partnerów; zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami darczyńcami i Polską,
 6. promocja kształcenia i szkolenia zawodowego jako priorytetowego wyboru ścieżki kształcenia wśród młodzieży i społeczeństwa lokalnego.

 

Wartość: 242 730,00 EUR

Kwota dofinansowania: 242 730,00EUR

Poziom dofinansowania: 100%

 Termin realizacji:

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2022 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.

 

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

 

Partnerzy:

 1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
  https://cwrkdiz-konin.pl/
 2. FURIM Institutt w Oslo.
  https://www.furim.no

 

 Działania w projekcie obejmują:

 1. Diagnozę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej.
 2. Opracowanie i przygotowanie strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.
 3. Opracowanie monografii naukowej – Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej. Instrumenty współpracy szkól z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego i zawodowego z Norwegii i Polski.
 4. Cztery warsztaty upowszechniające: w powiecie konińskim wraz z miastem Konin oraz w powiatach: kolskim, słupeckim i tureckim.
 5. Dwa międzynarodowe spotkania partnerskie. Działania związane z uczeniem się i szkoleniem – szkolenie kadry projektowej (Oslo, Norwegia).
 6. Dwa międzynarodowe spotkania partnerskie (Konin, Polska).
 7. Konferencja podsumowująca realizację projektu (Konin, Polska).

Do pobrania:


Partnerzy projektu

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

  Od ponad 30 lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu".

  W latach 2017-19 ITeE jako partner wiodący realizował projekt:  Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu–wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.  Projekt ukierunkowany był na opracowanie diagnozy w zakresie wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego w 23 szkołach do potrzeb rynku pracy. Kadra aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz modernizacji kształcenia zawodowego biorąc udział w projektach systemowych MEN. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego w ramach którego opracowywano podstawy programowe, programy nauczania o strukturze przedmiotowej i modułowej oraz rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych; czy Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach itp. Obecnie ITeE realizuje projekty POWER MEN np. w zakresie opracowania dodatkowych umiejętności zawodowych oraz e-zasobów do kształcenia zawodowego w III obszarach:

  • obszar XI – branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna;
  • obszar VI – branża górniczo-wiertnicza i metalurgiczna,
  • obszar III – branża handlowa, ekonomiczna i administracyjna.

 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego

  CWRKDiZ jest organizacją parasolową, wspierającą rozwój kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz popularyzację szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych. Głównym celem Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Centrum zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych i wsparciem praktyk zawodowych na terenie wschodniej Wielkopolski oraz staży zagranicznych (projekty międzynarodowe w zakresie mobilności Erasmus+), podejmuje wspólnie z organami prowadzącymi i szkołami cyklicznych inicjatyw promujących szkoły zawodowe: Noc Zawodowców – 800 uczestników, konkurs Kandydat na medal, zawodoznawcze gry miejskie. CWRKDiZ prowadzi jedyny w Wielkopolsce Regionalny Punkt Informacyjny FRSE. Prowadzi własne badania dotyczące rynku pracy i szkolnictwa zaw. Istotnym elementem są działania edukacyjne na rzecz uczniów i nauczycieli (doradztwo zawodowe, zarządzanie i realizacja projektów tj.: Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości. Stworzono partnerstwa z samorządami, pracodawcami oraz placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

  Link do strony projektu: Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (cwrkdiz-konin.pl)

 • Instytut FURIM

  https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/media/mod_languages/images/pl_pl.gif


  FURIM prowadzi badania i działania rozwojowe z wykorzystaniem metod naukowych opartych na dowodach oraz opracowuje i wdraża projekty poprzez transformacje wiedzy w wiedzę techniczną i wykorzystanie tych podejść jako narzędzi do rozwiązywania problemów poprzez prace oparte na projektach. Sprostanie zmianom społecznym, włączenie i różnorodność, cyfryzacja, innowacje i przedsiębiorczość, rozwój umiejętności i poradnictwo zawodowe to nadrzędne priorytety charakteryzujące działalność Instytutu FURIM.

  Kluczowe obszary działalności obejmują edukację w zakresie innowacji społecznych, integrację społeczną, wdrażanie technologii i mediów społecznościowych, wzmocnienie pozycji młodzieży, zarządzanie projektami, wzmocnienie działań w zakresie budowania potencjału, edukację w zakresie przedsiębiorczości, aktywne zaangażowanie obywatelskie, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju. We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami opracowuje programy nauczania/sylabusy dla organizacji zajmujących się edukacją  formalną, nieformalną  i pozaformalną, tworzy treści nauczania bezpośredniego i na odległość oraz aktywnie uczestniczy w platformach edukacyjnych. Instytut posiada doświadczenie w rozwoju innowacji społecznych, integracji społecznej i programów przedsiębiorczości.  Prowadzi badania akademickie w różnych dziedzinach m.in. w zarządzaniu innowacjami i przedsiębiorczości. Instytut uczestniczy w realizacji Międzynarodowych Projektów w dziedzinie VET i Partnerskich Projektów Współpracy. InnoVET - Furim Institute


Konferencja rozpoczynająca projekt


Warsztaty upowszechniające

W dniach 15-18 listopad zorganizowane zostały warsztaty upowszechniające dotychczasowe działania projektu. W wydarzeniach uczestniczyło 87 osób – przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe, osób zarządzających placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz kierownictwa kształcenia praktycznego, przedsiębiorców i dziennikarzy. Warsztaty posłużyły promocji dotychczasowych rezultatów projektu, wypracowanych podczas przeprowadzonej diagnozy oraz prezentacji dalszych planów i metod zmierzających do opracowania i wdrożenia strategii. Bezpośrednia komunikacja z uczestnikami  (lokalnymi partnerami) dostarczyła cennych informacji zwrotnych, umożliwiających ocenę i podsumowanie dotychczasowych działań tj. opracowanych wyników diagnozy.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kole, sala sesyjna

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

obecnych 16 osób

Urząd Miasta w Koninie, sala 101

Plac Wolności 1, 62-500 Konin

obecnych 36 osób

Starostwo Powiatowe w Turku, sala sesyjna

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

obecnych 19 osób

Starostwo Powiatowe w Słupcy, sala sesyjna

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

obecnych 16 osób


Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

W dniu 14.11.2023 roku w murach Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbyła się Konferencja upowszechniająca rezultaty międzynarodowego projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”.

Organizatorami konferencji byli partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (lider), Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Furim Institutt Oslo.

Podczas wydarzenia przedstawiono:

 • kompleksowo genezę i założenia projektu (Małgorzata Sołtysiak, Łukasiewicz – ITeE).
 •  Rezultat 1 – Diagnozę kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej (dr Mirosław Żurek, Łukasiewicz – ITeE).
 • Rezultat 2. Strategię kształcenia i szkolenia zawodowego Wielkopolski Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej do roku 2040 (Arleta Jaśniewicz, CWRKDiZ, Konin).
 • Rezultat 3 – Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej:  „Klasy patronackie” (Jerzy Markowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie).
 • Rezultat 3 – Strategię w ujęciu norweskim – przykłady dobrych praktyk istotnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym w imieniu partnerów norweskich (Remigiusz Mazur, Łukasiewicz – ITeE).
 • Rezultat 3 – Droga do powołania – Strategia powiatu Oslo wobec kształcenia i szkolenia zawodowego (Edyta Kozieł, Łukasiewicz – ITeE).
 • Dalsze działania – wdrażanie Strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej przedstawił Andrzej Budny, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

W trakcie konferencji Dyrektor CWRKDIZ w Koninie Andrzej Budny wręczył uroczyste podziękowania przedstawicielom instytucji zaangażowanych w projekt oraz sygnatariuszom listu intencyjnego.


Rezultaty projektu

 • 1. Diagnoza w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej

  RAPORT Z DIAGNOZY

  DIAGNOSIS REPORT

  METODYKA BADAŃ

  RESEARCH METHODOLOGY

  ANKIETA DO BADAŃ SZKOŁY

  ANKIETA PRACODAWCY

  Publikacja zwarta:: DIAGNOZA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO W WIELKOPOLSCE WCHODNIEJ W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

  Zmiany przekształcania gospodarki na model zrównoważony wymagają zmian w zakresie konieczności wprowadzenia innowacyjnych kierunków kształcenia w związku z transformacją energetyczną Wielkopolski Wschodniej. Niezbędne było przeprowadzenie identyfikacji stanu szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej, potrzeb pracodawców oraz konieczność modyfikacji oferty kształcenia zawodowego w powiatach objętych projektem. Możliwe to było dzięki zastosowanym metodom i opracowanym w projekcie narzędziom badawcze (ankiety, wywiad pogłębione). W ten sposób zebrane informacje wyznaczały obszary oraz kierunki istotne dla opracowania Strategii rozwoju szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej. Poprzez przeprowadzone badania dokonano weryfikacji informacji w zakresie nowych kwalifikacji, kompetencji, zawodów związanych z regionalnym rynkiem pracy w powiązanie ze strategią transformacji. Poznano mocne oraz słabe strony instytucji prowadzących kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz lokalnych pracodawców. Tym samym, opracowana diagnoza uwzględniała elementy przyjętej transformacji i kwestie istotne dla kształcenia zawodowego przy udziale pracodawców oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 • 2. Strategia kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej

  Dane wejściowe – rekomendacje do strategii

  REPORT - Input and recommendations

  Publikacja zwarta: Strategia kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej do roku 2040

  Publikacja zwarta: Strategy for vocational education and training in the context of the energy transformation of Wielkopolska Wschodnia until 2040

  W publikacji przedstawiono Strategię kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej do roku 2040 opracowaną z udziałem szerokiego grona ekspertów z instytucji realizujących projekt, jak i przedstawicieli szkół/placówek prowadzących kształcenie branżowe, jednostek samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty, rzemiosła, pracodawców, stowarzyszeń i organizacji zrzeszających pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, uczelni wyższych i innych instytucji.

  W ramach Strategii sformułowano m.in. wizję szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej do roku 2040, dla której to zidentyfikowano i wyszczególniono kluczowe innowacyjne kierunki kształcenia zawodowego, na tle które wskazano cele dla szkolnictwa branżowego wraz z przypisanymi im przedsięwzięciami priorytetowymi.

  Przedsięwzięcia priorytetowe ukierunkowane zostały m.in. na:

  · diagnozowanie i rozwój oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy;

  · diagnozowanie potrzeb oraz doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację efektów kształcenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy;

  · identyfikowanie potrzeb kadrowych i podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu;

  · wspieranie pracodawców w procesie angażowania się w działania ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;

  · rozszerzenie oferty współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami prowadzącymi kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego;

  · podejmowanie działań ukierunkowanych na podwyższenie efektywności i skuteczności doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego;

  · diagnozowanie potrzeb i doskonalenie zawodowe doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli zaangażowanych w realizację doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz doposażanie pracowni doradztwa zawodowego;

  · podejmowanie efektywnej i skutecznej współpracy w zakresie doradztwa zawodowego przez szkoły i placówki realizujące kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego z instytucjami i pracodawcami

 • 3. Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej - monografia naukowa

  Kolejnym rezultatem wypracowanym w projekcie jest monografia naukowa pt. „Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej”, w której przedstawiono 10 dobrych praktyki w VET możliwych do zaimplementowania przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Przedstawiciele konsorcjum dokonując wyboru przykładów dobrych praktyk kierowali się przede wszystkich tym, że wybrane praktyki:

  · pochodzą z obszarów na których działają partnerzy, w związku z czym są to działania zweryfikowane, a przez to wiarygodne;

  · są unikatowymi działaniami, a przez to innowacyjnymi;

  · są możliwe do zrealizowania, przez to mogą innych zachęcić do ich wprowadzania;

  · nie powielają się lecz wzajemnie uzupełniają przez co każdy może znaleźć coś dla siebie.

  Takie podejście spowodowało, że w podręczniku ukazano spektrum form współpracy pomiędzy szkołą, a pracodawcami. Podkreślono rolę umiędzynarodowienia, możliwości uzyskania wsparcia w ramach instrumentów i programów EU.

  Wybrane przykłady dobrych praktyk stanowią uzupełnienie do opracowanej w projekcie „Strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej do roku 2040” i pokazują, że zaproponowane w niej działania w ramach przedsięwzięć priorytetowych są możliwe do wprowadzenia.

   

  W ramach dobrych praktyk zostały opracowane 2 przykładowe programy kształcenia staży dla uczniów kształcących się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik elektryk, które to w ocenie uczestników diagnozy są strategiczne dla regionu w kontekście transformacji energetycznej. Staże są organizowane w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy. Staże uczniowskie mogą odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych, a uczeń odbywający staż uczniowski może otrzymywać miesięczne świadczenie pieniężne.

   

  Monografia „Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej”

  Monograph: Good practices in innovative vocational education and training in the context of the transformation of Wielkopolska Wschodnia region