Mazovian StartUPolis

Centralny Akcelerator Innowacji

Szkolenia

w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Technologii Eksploatacji

Informator 2023

Zapoznaj się z ofertą Instytutu

Wydawnictwo Naukowe

Usługi wydawnicze i poligraficzne

Centrum prototypowania

Nowatorskie rozwiązania produktowe
dla ośrodków naukowych i zakładów przemysłowych

W innowacyjnej nauce i gospodarce

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu pięciu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.
  Aktualności

    Seminarium
    Seminarium


  24.06.2024

  Solution of industrial tribological problems through the use of tribotesters - dr. inż. Demófilo Maldonado Cortés