Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji

Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji (CBiE) realizuje prace badawczo-rozwojowe i świadczy usługi w obszarze zrównoważonej gospodarki, przede wszystkim w zakresie redukcji uciążliwości ekologicznej procesów technologicznych, ukierunkowanych na wytwarzanie (bio)produktów użytkowych, zamykania i integracji obiegów wodnych z możliwością odzysku materiałów, a także wydłużanie cyklu życia cieczy poużytkowych. Podstawą funkcjonowania CBiE jest dążenie do zamykania pętli procesów, w których odpady produkcyjne są wykorzystywane jako surowce (zgodnie z koncepcją GOZ). CBiE dysponuje bogatym potencjałem badawczo-rozwojowym, w tym unikatową infrastrukturą badawczą, technologiczną i kontrolno-pomiarową, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów (z zakresu technologii chemicznej, biotechnologii, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej i inżynierii środowiska) oraz doświadczeniem i osiągnięciami naukowo-technicznymi, co jest gwarancją najwyższego poziomu świadczonych usług. CBiE udostępnia swój potencjał badawczy – na wcześniej uzgodnionych warunkach – w partnerstwie projektowym i usługowym oraz stanowi ofertę we współpracy z jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Oferta usługowa

  • badania i rozwój materiałów kompozytowych, biomateriałów i ekologicznych środków smarowych,
  • rozwój technologii i urządzeń wspomagających procesy eksploatacji i uzdatniania olejów przemysłowych i cieczy technologicznych,
  • dobór parametrów procesowych oczyszczania ścieków przemysłowych oraz regeneracji poużytkowych cieczy technologicznych i olejów przemysłowych,
  • opracowywanie metod termicznej konwersji i zagospodarowania odpadów,
  • badania mikrobiologiczne szerokiej gamy materiałów i preparatów chemicznych,
  • analizy fizyko-chemiczne, mechaniczne i reologiczne środków smarowych, wody i ścieków, w tym objęte zakresem akredytacji PCA,
  • zaawansowane badania instrumentalne z wykorzystaniem unikatowej aparatury analitycznej.

Oferta usługowa CBiE skierowana jest do przedsiębiorstw reprezentujących m.in. przemysł rolno-spożywczy (w tym mleczarnie, wytwórnie soków, przetwórstwo owocowo-warzywne), przemysł galwaniczny, przemysł garbarski, przemysł lekki (tekstylny, obuwniczy) oraz przemysł metalowy.

Kontakt:

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak
Kierownik Grupy Badawczej Biotechnologii Przemysłowych
Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji
e-mail: anna.kowalik-klimczak@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 48 364 92 18

dr hab. inż. Elżbieta Rogoś
Kierownik Grupy Badawczej Technologii Proekologicznych
Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji
e-mail: elzbieta.rogos@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 48 364 92 82