Dr inż. Jakub Gadek

Dyrektor

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na tym samym wydziale. Studia MBA ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent Akademii Menedżerów Nauki organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Pracował na stanowisku wykładowcy w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz na stanowisku dziekana Wydziału Zamiejscowego we Włocławku tej uczelni.

Zarządzał wieloma zespołami projektowymi. Pracował na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Reprezentował NCN na arenie międzynarodowej uczestnicząc w wielu konsorcjach typu ERA - NET. Był członkiem grupy roboczej Science Europe „Research Careers Working Group” gdzie współuczestniczył w tworzeniu europejskiej polityki naukowej. Był zastępcą dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

Jest członkiem Rady Naukowej NASK Państwowego Instytutu Badawczego oraz ekspertem Komisji Europejskiej, NCBR, CPPC, PARP oraz kilku Regionalnych Programów Operacyjnych.

 


dr hab. inż. Andrzej Zbrowski

Zastępca dyrektora Instytutu ds. badawczych

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1993), doktorat uzyskał w roku 2000 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej w roku 2016. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo na Politechnice Warszawskiej (1995).

Od początku kariery zawodowej w 1993 roku związany z Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, gdzie rozpoczynał pracę jako konstruktor i kolejno na stanowiskach: specjalista badawczo-techniczny, adiunkt, profesor Instytutu, kierownik Zakładu Doświadczalnego i kierownik Zakładu Konstrukcji Prototypów. Od 1 kwietnia 2020 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych.

W swojej aktywności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na innowacyjne systemy techniczne, dr hab. inż. Andrzej Zbrowski zajmuje się w szczególności problematyką budowy urządzeń mechatronicznych, w tym aparatury badawczo-testowej oraz zawansowanych urządzeń technologicznych i procesowych. Tematykę prowadzonych prac determinują zagadnienia dotyczące projektowania, badania i wdrażania prototypów stosowanych w badaniach naukowych, procesach technologicznych oraz systemach wspomagających bezpieczną eksploatację obiektów technicznych. Był kierownikiem i wykonawcą pozyskiwanych na drodze konkursowej ponad 70 projektów badawczo-rozwojowych, których skomercjalizowane wyniki przyniosły wymierne korzyści wdrożeniowe w przedsiębiorstwach. Kilkukrotnie koordynował prace B+R w ramach spójnych tematycznie problemowych grup badawczych w dużych projektach strategicznych i inwestycyjnych, kluczowych dla dotychczasowej działalności Instytutu, jak m.in.: Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” w ramach POIG; Program Inwestycyjny „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego; Program Inwestycyjny „Centrum Prototypowania ITeE” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Efektem tej działalności jest autorstwo lub współautorstwo 150 przyznanych patentów, ponad 360 publikacji w czasopismach, a także ponad 100 ekspertyz, opinii technicznych i recenzji. Unikatowe, innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń opracowane pod kierunkiem i z udziałem dr. hab. inż. Andrzeja Zbrowskiego zdobyły kilkadziesiąt nagród na krajowych i międzynarodowych targach oraz wystawach wynalazków i osiągnięć naukowo-technicznych, a także wiele nagród i odznaczeń władz państwowych i stowarzyszeń, za osiągnięcia wynalazcze.

 


dr Marzena Walasik

Zastępca dyrektora Instytutu ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: ekonomia (2014), absolwent MBA L. Koźmińskiego (2011), UTH (2009), Uniwersytetu Warszawskiego (2008). Doświadczenie zawodowe: dyrektor finansowy w firmie produkcyjnej, członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, wykładowca akademicki. Od 2012 r. związana z Łukasiewicz – ITEE, gdzie początkowo jako pełnomocnik dyrektora ds. komercjalizacji odpowiadała za stymulowanie transferu wyników B+R do zastosowań gospodarczych, przygotowanie systemowych analiz dotyczących procedur komercjalizacji wyników badań naukowych, przeprowadzanie wycen rezultatów B+R, sporządzanie biznesplanów, opracowanie i realizowanie polityki marketingowej organizacji badawczej. W 2014 r. objęła dodatkowo stanowisko głównego księgowego, co skutkowało wprowadzeniem do zarządzania Instytutem nowatorskiego podejścia do analiz ekonomicznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych i informatycznych – zarówno w odniesieniu do gospodarki finansowej jak też projektów badawczych. Pod jej kierownictwem z sukcesem zakończono wdrożenie zaawansowanego systemu informatyczno-księgowego Instytutu.  W 2020 r. została powołana na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Pełniła rolę kierownika, eksperta, członka zespołów zarządzających, pozyskujących, realizujących i rozliczających projekty m.in. Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” w ramach POIG; Programu Inwestycyjnego „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego; Programu Inwestycyjnego „Centrum Prototypowania ITeE” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego” „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020”.

Efektem badań dr M. Walasik są liczne publikacje i referaty krajowe i zagraniczne. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia dotyczące procesów komercjalizacji, dyfuzji innowacyjnych rozwiązań technologicznych (wyników prac b+r) do gospodarki, funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, nawiązywania efektywnej współpracy na linii nauka-biznes, modeli biznesowych, oceny wartości ekonomicznej wyników prac B+R.