Tytuł projektu:

Rozwój kompetencji merytorycznych strażaków poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu zasad likwidacji chemicznych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz minimalizacji ich skutków

 Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja specjalistycznych szkoleń, z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, skierowanych do strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenia, obejmujące wykłady i ćwiczenia, będą prowadzone cyklicznie w 2024 r. w laboratoriach Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Sieci Badawczej Łukaszewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Ich tematyka dotyczyła będzie w szczególności sposobów zapobiegania, rozpoznawania i likwidacji zagrożeń, w tym: postępowania z nielegalnie składowanymi odpadami chemicznymi, identyfikacji i dekontaminacji chemikaliów przemysłowych, przedostających się do zbiorników wodnych oraz gleby, a także neutralizacji skażeń związanych z nagłymi zdarzeniami, np. podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz skażeń biologicznych.

 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna Część 1. Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”.

 

Nr umowy o dofinansowanie: 1726/2023/Wn50/EE-ee/D

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Okres realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 1-01-2024
Zakończenie realizacji projektu: 31-12-2024

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Molenda
Planowany cykl szkoleniowy będzie obejmował wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności postępowania z chemikaliami i mikroorganizmami, potencjalnie występującymi podczas akcji ratowniczych. Ćwiczenia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach Centrum Biogospodarkii Ekoinnowacji. Wykłady będą realizowane w salach dydaktycznych Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Na stacjonarny cykl szkoleniowy składać się będzie 9 wykładów i 4 ćwiczenia laboratoryjne. Każda jednostka wykładowa będzie trwała 5 godzin, a laboratoryjna 4 godziny.

 

Tematyka wykładów będzie obejmować następujące obszary:

 • materia i jej budowa,
 • charakterystyka substancji nieorganicznych,
 • reakcje chemiczne związków nieorganicznych,
 • charakterystyka i reakcje chemiczne substancji organicznych,
 • metody postępowania ze szkodliwymi substancjami organicznymi,
 • pobór prób i identyfikacja związków chemicznych,
 • wybrane zagadnienia mikrobiologii,
 • postępowanie z odpadami.

 

Tematyka zajęć praktycznych będzie obejmować następujące obszary:

 • neutralizacja substancji kwaśnych i zasadowych,
 • oznaczanie gęstości cieczy,
 • zachowanie tworzyw sztucznych w płomieniu,
 • ocena skuteczności biobójczej preparatów dekontaminacyjnych.

Szkolenia dla strażaków OSP będą realizowane w ramach jednodniowych zjazdów organizowanych stacjonarnie w soboty, w siedzibie instytutu w Radomiu, przy ul. K. Pułaskiego 6/10. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany na pierwszych spotkaniu, planowanym na 11 lub 18 maja 2024 t. Termin inauguracji zostanie podany na stronie internetowej szkolenia.

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Jarosław Molenda
jaroslaw.molenda@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 48 364 92 89
Karty ćwiczeń

karta ćwiczenia analiza płomieniowa

karta ćwiczenia gęstość

karta ćwiczenia mikrobiologia

karta ćwiczenia neutralizacja