Zaproszenie do składania ofert

 Radom, dn. 04.11.2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Konsultanta branżowego przy opracowaniu modelowych programów staży uczniowskich dla zawodów:

:


Technik mechanik 311 504
Operator obrabiarek skrawających 722 307

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, projekt nr POWR.02.15.00-00-2046/20 pod nazwą "Program staży uczniowskich dla zawodów branży mechanicznej (MEC) realizowany w warunkach nowoczesnych procesów technologicznych".

Załączniki: