Program LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS 

Projekt: BUILD UP SKILLS II POLAND  

Akronim: BUPS II PL 

CEL: 

Celem projektu BUPS II PL, który uzyskał rekomendację Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest ponowne uruchomienie Krajowej Platformy współpracy oraz zmodernizowanie pochodzącej z 2013 r. Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków. Modernizacja nastąpi na podstawie badań status quo i badań perspektywicznych potrzeb kwalifikacyjnych kadr budowlanych, a także w związku z celami Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków oraz celami klimatycznymi do roku 2030 i do roku 2050, na tle rosnących wymagań dotyczących warunków technicznych termomodernizacji budynków w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

UZASADNIENIE 

Renowacja (m.in. termomodernizacja) zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. Polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie krajowa polityka publiczna musi odpowiadać na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów inwestycji w modernizację budynków. Ogółem opłacalna pod względem ekonomicznym termomodernizacja potencjalnie pozwala na uzyskanie w budynkach mieszkalnych oszczędności energii końcowej sięgającej 147 TWh (co wynosi ok. 75% obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową), uzyskania redukcji emisji CO2 o ponad 37 mln ton rocznie (co stanowi ok. 10% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce) oraz uzyskania redukcji emisji pyłów o ok. 89 tys. ton rocznie (co stanowi około jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce).  

Tymczasem liczba 865 000 pracujących w budownictwie w 2010 roku zmniejszyła się do 2020 roku prawie o połowę. Równolegle notowany jest spadek dopływu kadr o wykształceniu branżowym do tego sektora z powodu małego zainteresowania karierą w branży budowlanej młodych ludzi. W opinii przedstawicieli rynku zbyt mały nacisk jest kładziony w szkołach branżowych na rozwój umiejętności praktycznych, co skutkuje niewystarczającym przygotowaniem absolwentów do wykonywania zadań zawodowych na placu budowy. Powstające deficyty nie są w pełni niwelowane przez zatrudnienie pracowników z zagranicy. Konieczne jest ukierunkowanie branży budowlanej na dokonanie transformacji energetycznej, technologicznej i cyfrowej. W najbliższych 5 latach istotnymi wyzwaniami staną się: powszechna obsługa systemów BIM (Building Information Modeling), automatyzacja, ale także coraz szersze zastosowanie technologii związanej z wykorzystaniem energii odnawialnej w budownictwie oraz renesans technologii budowy z wykorzystaniem prefabrykatów. Konsekwencją jest przewidywany wzrost udziału nowych stanowisk w strukturze zatrudnienia w branży budowlanej, np.: projektantów wizualizacji 3D, inżynierów ds. BIM, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz serwisantów nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych. 

REZULTATY 

Projekt BUPS II PL będzie realizowany na szczeblu krajowym z udziałem partnerów publicznych odpowiedzialnych za realizację Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, kształcenie i szkolenie na potrzeby sektora budowlanego, instytucji rynku pracy, instytucji badawczych, partnerów niepublicznych reprezentujących pracodawców występujących w sektorze budownictwa, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ponadto, w siedmiu regionach (Dolny Śląsk, Kujawsko Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Śląsk), w których działają zarówno agencje energetyczne i podmioty sektora budowlanego zrzeszone w Stowarzyszeniu Poszanowania Energii i Środowiska (SAPE), Związku Zawodowym „Budowlani” oraz Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Budownictwie, powstaną regionalne rady konsultacyjno-doradcze z udziałem partnerów publicznych i niepublicznych, których rolą będzie wdrażanie uaktualnionej w projekcie Krajowej Mapy Drogowej na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków, która uwzględni zarówno perspektywy EU Pact of Skills jak i dotychczasowe osiągnięcia programu Construction Blueprint, przyczyniając się  wspólnie z nimi do rozwoju umiejętności potrzebnych do zapewnienia efektywności energetycznej budynków i przejścia na czystą energię. W projekt bezpośrednio zaangażowani będą przedstawiciele wielu środowisk, takich jak: decydenci na szczeblu krajowym (w tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki) i regionalnym, ewaluatorzy, stowarzyszenia naukowe, budowlane i organizacje pozarządowe. 

Działania merytoryczne obejmują: 

  1. Modernizację i ponowne uruchomienie Krajowej Platformy Współpracy na rzecz rozwoju umiejętności w obszarze energooszczędności i renowacji budynków, z udziałem kluczowych krajowych interesariuszy;  
  1. Ewaluację efektywności wdrożenia Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności w obszarze energooszczędności i renowacji budynków, z roku 2013; 
  1. Badanie rynku pracy w zakresie potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (status quo i perspektywicznych) w obszarze energooszczędności i renowacji budynków; 
  1. Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych; 
  1. Aktualizację Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności w obszarze energooszczędności i renowacji budynków, odzwierciedlającej nowe potrzeby i realia krajowego budownictwa do roku 2030. 
  1. Upowszechnianie wyników projektu w Polsce i krajach UE. 

PARTNERZY: 

TERMIN REALIZACJI 

01.11.2022 – 30.04.2024 

 

KONTAKT:  

Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarzadzania Innowacjami, Grupa Badawcza Rozwoju Edukacji Zawodowej  

dr Ireneusz Woźniak 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.