Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacjiskillsup            

Supporting System for Nonformal and Informal Learning (SkillsUp)

Partnerstwo: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (Koordynator)
Universitatea Dunarea de Jos din Galati – Rumunia
Polskie Stowarzyszenie Gipsu – Polska
Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia – Włochy
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Polska

Termin realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

www.skillsup.eu

Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych, poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Cel ten w projekcie SkillsUp został ukierunkowany na transfer innowacyjnych rozwiązań programowych i informatycznych skierowanych do osób o niskich kwalifikacjach w obszarze montażu systemów suchej zabudowy. Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp koncentrują się na połączeniu potrzeb rynku pracy z kształceniem i szkoleniem zawodowym osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji.

Celem realizacji jest transfer innowacji w obszarze:

  1. identyfikacja potrzeb szkoleniowych pomocą systemu komputerowego Systemu Monitoringu Ewaluacji Kompetencji Pracowników i opracowanie przewodnika dla użytkowników www.diagnozowaniekompetencji.pl;
  2. zaprojektowanie czterech pakietów edukacyjnych w powiązaniu z rozpoznanymi potrzebami edukacyjnymi dla specjalizacji Technologia suchej zabudowy wnętrz w dwóch wersjach językowych w postaci materiałów dydaktycznych dla ucznia i dla nauczyciela;
  3. opracowanie modułowego programu nauczania dla specjalności Technologia suchej zabudowy wnętrz;
  4. opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych umieszczonych w czterech wersjach językowych na platformie edukacyjnej;
  5. określenie zasad transferu i uznawania efektów uczenia się z wykorzystaniem koncepcji systemu ECVET.

W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach kształcenie ustawiczne, nieformalne formy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny być skoncentrowane na uczeniu się poprzez praktyczne doświadczenie. Projekt SkillsUp promuje innowacyjne sposoby kształcenia i szkolenia zawodowego skupiając się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy.