Tytuł projektu:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)

 

Nr projektu: KPO/22/1/BCU/W/0063

Wartość:  17 595 664,01PLN

Kwota dofinansowania: 15.144.832,86 PLN

Dofinansowanie zadań dla Łukasiewicz – ITeE: 1 995 156,25 PLN

 

Termin realizacji:

Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2023 r.

Data zakończenia projektu: 30 września 2025 r.

 

Cel projektu:

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Automatyka przemysłowa do 31.12.2023 i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych, 20 n-li kształcenia zawodowego do dnia 30.09.2025 r.

 

Opis działań:

Projekt skierowany jest do uczestników zgłaszających z własnej inicjatywy chęć rozwoju umiejętności zawodowych/uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej czy ukończenia szkolenia branżowego, uczących się, studiujących, pracujących/bezrobotnych/ biernych zawodowo zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Grupą docelową w projekcie będzie 200 uczestników w tym 60 osób młodych (1 kobieta/59 mężczyzn) w wieku od 14 do 24 lat (50 uczniów i 10 studentów), 120 osoby dorosłe (1 kobieta/119 mężczyzn), 20 nauczycieli (1 kobieta/19 mężczyzn) kształcenia zawodowego zgłaszających chęć do podnoszenia kompetencji.

 

Zadania w projekcie:

Zadanie 1 : Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, w tym m.in.

 • wykonanie działań inwestycyjnych, takie jak przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU (prace konstrukcyjne, ogólnobudowlane, instalacyjne, uwzględniające standardy dostępu dla osób niepełnosprawnych);
 • zakup wyposażenia (wyposażenie w niezbędny sprzęt, meble, urządzenia, maszyny, materiały);
 • zatrudnienie pracowników centrum w tym trenerów i szkoleniowców;
 • przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum,
 • utworzenie struktury instytucjonalnej,
 • powołanie Rady BCU.

Zadanie 2: Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, w tym:

 • Realizacja działań wymienionych w poniższych 4 obszarach:
 • Obszar I – działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • Obszar II – działalność integrująco-wspierająca,
 • Obszar III - działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • Obszar IV - działalność doradczo-promocyjna;
 • zrealizowanie 3 zadań dodatkowych;
 • przeszkolenie 200 osób. Szkolenia zakończą się wydaniem branżowych certyfikatów umiejętności lub certyfikatów kwalifikacji lub zaświadczeń.

 

Wszystkie działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniały potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, tj. infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast w trakcie szkoleń, kursów zostaną zapewnione warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu tym osobom.

Przedsięwzięcie jest realizowane w obowiązkowym partnerstwie, a partnerzy zostali wybrani zgodnie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania oraz zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej.

 

Partnerzy projektu

 

Lider projektu: Gmina Miasta Radomia – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu.

https://ckziu2.radom.pl/bcu/

 

Partnerzy:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji – partner merytoryczny.
  https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/

 2.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – partner branżowy
  https://simp.pl/

 3.  FANUC Polska Sp. z o.o. – partner dodatkowy,
  https://www.fanuc.eu/pl/pl

 4. DMG MORI Polska Sp. z o.o. – partner dodatkowy.
  https://pl.dmgmori.com/