Tytuł projektu:

Rozwój kompetencji merytorycznych strażaków poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu zasad likwidacji chemicznych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz minimalizacji ich skutków

 Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja specjalistycznych szkoleń, z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, skierowanych do strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenia, obejmujące wykłady i ćwiczenia, będą prowadzone cyklicznie w 2024 r. w laboratoriach Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Sieci Badawczej Łukaszewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Ich tematyka dotyczyła będzie w szczególności sposobów zapobiegania, rozpoznawania i likwidacji zagrożeń, w tym: postępowania z nielegalnie składowanymi odpadami chemicznymi, identyfikacji i dekontaminacji chemikaliów przemysłowych, przedostających się do zbiorników wodnych oraz gleby, a także neutralizacji skażeń związanych z nagłymi zdarzeniami, np. podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz skażeń biologicznych.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna Część 1. Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”.

 

Nr umowy o dofinansowanie: 1726/2023/Wn50/EE-ee/D

 

Lider projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

 

Okres realizacji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1-01-2024

Zakończenie realizacji projektu: 31-12-2024

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Molenda