E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3013/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej:  4 679 350,00 zł

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-03-31 

Nazwa Beneficjenta:

 Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący
• CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner 1
 GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 

 

 

 <powrót