Tytuł projektu: „Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej” nr umowy dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3018/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie 11 674 080,00 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 9 838 914,62 PLN
– ze środków dotacji celowej 1 835 165,38 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.03.2023

 

 

Nazwa Beneficjenta:

  • CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. –  Partner wiodący
  • Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 1  
  • GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 

 

 

 

 

 <powrót