Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt "Opracowanie programów staży uczniowskich realizowanych w innowacyjnym środowisku pracy w branży elektroniczno-mechatronicznej".

 

Celem głównym projektu jest opracowanie programów staży uczniowskich dla uczniów w 3 zawodach szkolnictwa branżowego (branża ELM), dla których opracowane zostaną modelowe programy staży uczniowskich pilotażowo wdrożone w praktyce.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich:

- Opracowanie programu stażu uczniowskiego dla zawodu: 311408 Technik elektronik

- Opracowanie programów stażu uczniowskiego dla zawodu: 311504 Technik mechatronik.

- Opracowanie programu stażu uczniowskiego dla zawodu: 311909 Technik automatyk

- Przeprowadzenie staży u pracodawcy w wybranych do pilotażu trzech zawodach na podstawie zaakceptowanych programów staży i przyjętych założeń organizacyjnych.

- Weryfikacja programów staży i przygotowanie założeń do wdrożenia wypracowanego programu staży w szkołach kształcących w zawodach dla których zorganizowane zostały staże uczniowskie na poziomie kraju z uwzględnieniem krajowej specyfiki kształcenia i rynku pracy.

 

Umowa UDA - POWR.02.15.00-00-2004/20-00

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 732 925,00 zł

Okres realizacji: od 01.12.2020 – 31.12.2022

Nazwa Beneficjenta:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

 

Materiały do pobrania