Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”.

 

Projekt "Program staży uczniowskich dla zawodów branży mechanicznej (MEC) realizowany w warunkach nowoczesnych procesów technologicznych".

 

Celem głównym projektu jest opracowanie programów staży uczniowskich dla uczniów w 2 zawodach szkolnictwa branżowego (branża mechaniczna), dla

których opracowane zostaną modelowe programy staży uczniowskich pilotażowo wdrożone w praktyce w warunkach nowoczesnego pod względem

technologicznym środowiska pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich:

  • Opracowanie programu stażu uczniowskiego dla zawodu: 722 307 Operator obrabiarek skrawających;
  • Opracowanie programów stażu uczniowskiego dla zawodu: 311 504 Technik mechanik;
  • Przeprowadzenie staży u pracodawców w wybranych do pilotażu dwóch zawodach na podstawie zaakceptowanych programów staży i przyjętych założeń organizacyjnych;
  • Weryfikacja programów staży i przygotowanie założeń do wdrożenia wypracowanego programu staży w szkołach kształcących w zawodach dla których zorganizowane zostały staże uczniowskie na poziomie kraju z uwzględnieniem krajowej specyfiki kształcenia i rynku pracy.

 

Umowa UDA - POWR.02.15.00-00-2046/20-00

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 707 687,50 zł

Okres realizacji: od 01.09.2021 – 31.03.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

 

 

Materiały do pobrania