power

 

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Numer projektu: POWR.02.15.00-00-5008/16

 Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy podmioty:

  • Eduexpert sp. z o.o. (Lider)
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Partner)
  • FUNMEDIA sp. z o.o. (Partner)

 Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 30 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administracyjno-usługowym(II) w dwóch grupach zawodów: ekonomiczno-administracyjno-biurowym oraz transportowo-spedycyjno-logistycznym. 
W ramach 30 e-zasobów opracowanych zostanie 13 e-zasobów w języku angielskim oraz 17                       e-zasobów dla 5 zawodów w innych językach obcych, w tym dla 4 zawodów (technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego) w językach: niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim oraz dla 1 zawodu (technik żeglugi śródlądowej) w języku niemieckim.

Czas realizacji: 01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu: 3 343 625,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 818 007,15 zł

 

 <powrót