fe wer

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+                                                               

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

NR PROJEKTU:  POWR.02.04.00-00-0060/16-00

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2017–30.06.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 29 452 973,00 zł,

w tym kwota dofinansowania z UE: 24 822 965,64 zł

PARTNERZY PROJEKTU:

 • DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o. (lider)
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • PBS Sp. z o.o.

 infodoradca

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145) oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w instytucjach rynku pracy (IRP). Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego POWER — Cel nr 3. „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Grupę docelową w projekcie stanowią instytucje rynku pracy (IRP), w tym 100% Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), obejmujących m.in. PUP oraz WUP, a także minimum 2000 niepublicznych IRP (OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe), instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Natomiast klienci tych instytucji są interesariuszami projektu, podobnie jak podmioty wspomagające działania IRP takie jak: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe (NGO) i inne.

Zadania realizowane w projekcie

Projekt przewiduje realizację pięciu działań, które są skorelowane z siedmioma zadaniami:

 1. Opracowanie poszerzonego modelu informacji o zawodach,
 2. Dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych,
 3. Opracowanie podręcznika tworzenia informacji o zawodach,
 4. Przygotowanie opisów informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów, w tym rekrutacja, warsztaty metodologiczne i wspomaganie pracy ekspertów z wykorzystaniem platformy internetowej,
 5. Dostosowanie systemu bazodanowego MRPiPS na wortalu PSZ do włączenia opisów informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów,
 6. Realizacja działań promujących materiały zawierające informacje o zawodach wśród PSZ/IRP,
 7. Przeprowadzenie badań monitorujących wykorzystanie opracowanych informacji o zawodach w IRP.

Przy tworzeniu informacji o zawodach będą brać udział zrekrutowani do udziału w projekcie eksperci będący przedstawicielami partnerów społecznych (organizacji pracodawców i pracowników), organizacji branżowych, IRP oraz innych interesariuszy.

 

Rezultaty projektu

W wyniku działań projektowych powstaną opisy co najmniej 1000 zawodów. Opisy będą dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracę, chcących się przekwalifikować czy też zaplanować karierę zawodową i będą zawierały m.in. opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy informacji o zawodach będą udostępnione na wortalu publicznych służb zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl). Planowane jest utworzenie interaktywnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który ułatwi wyszukanie niezbędnych informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy.

Informacje o zawodach będą wykorzystywane przez klientów IRP i PSZ oraz pracowników tych służb i instytucji zgodnie z ich potrzebami, m.in. w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, dostosowaniu szkoleń do potrzeb klientów (osób bezrobotnych), w obsadzaniu trudnych stanowisk. Wspomagać będą trafne planowanie kariery zawodowej oraz poszerzą zakres kompetencji kadry IRP. Poszukujący pracy lub doradca klienta dysponować będą szeroką informacją o treści pracy i wymaganiach dotyczących danego zawodu. Wypracowany w projekcie zakres treści informacji o zawodach będzie odpowiadał na potrzeby i wspierał m.in. pracę doradców klienta i doradców zawodowych, tworząc podstawę dla projektowania Indywidualnych Planów Działania, ułatwiając skuteczne świadczenie usług oraz stosowanie instrumentów rynku pracy.

Biuro projektu:

Adres: Al. Jerozolimskie 101 lok. 50, 02-011 Warszawa. Kontakt telefoniczny: 58 621 91 87.
Kierownik Projektu: Jarosław Zysnarski
Z-ca Kierownika Projektu: Monika Dryl

 

 <powrót