„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I”

Oś priorytetowa II:Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru I obejmującego branże:
1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
2. Branża przemysłu mody
3. Branża poligraficzna
4. Branża audiowizualna
5. Branża ekonomiczno-administracyjna
6. Branża handlowa
7. Branża opieki zdrowotnej
8. Branża pomocy społecznej
9. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 888 680,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 28.02.2021
Nazwa Beneficjenta:

• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
• Politechnika Łódzka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 

 

 

 

 

 <powrót