„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”

Oś priorytetowa II:Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru IV obejmującego branże:
1. Branża chemiczna
2. Branża ceramiczno-szklarska
3. Branża budowlana
4. Branża spedycyjno-logistyczna
5. Branża transportu lotniczego
6. Branża transportu drogowego
7. Branża transportu kolejowego
8. Branża transportu wodnego

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 990 920,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 28.02.2021
Nazwa Beneficjenta:

• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
• Politechnika Łódzka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 

 

 

 <powrót