Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

 Beneficjent:

GroMar sp. z o. o.– Partner Wiodący

 Contentplus.pl sp. z o.o. – Partner 1

 Eduexpert sp. z o.o. – Partner 2

 Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji – Partner 3   

realizuje projekt „Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.15.00-00-3056/20-00

 

Celem głównym projektu (spójnym z celem szczegółowym POWER dla Działania 2.15) na poziomie rezultatu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego - w obszarze e-materiałów dla branży: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej.

 

Wartość projektu/ dofinansowanie: 11.045.419,00 PLN, z następujących źródeł:

- ze środków europejskich: 9.309.079,13 PLN

- ze środków dotacji celowej: 1.736.339,87 PLN

 

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-12-31

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 

 

 

 <powrót