Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)

 

Tytuł projektu:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)

 

Nr projektu: KPO/22/1/BCU/W/0042

Wartość:  17 595 664,01PLN

Kwota dofinansowania: 11 000 000 PLN

Dofinansowanie zadań dla Łukasiewicz – ITeE: 1 345 500 PLN

 

Termin realizacji:

Data rozpoczęcia projektu: 1 czerwca 2023 r.

Data zakończenia projektu: 30 września 2025 r.

 

Cel projektu:

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dziedzinie prace wykończeniowe do 30.09.2025 i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego do dnia 30.09.2025 r.

 

Opis działań:

Projekt skierowany jest do uczestników zgłaszających z własnej inicjatywy chęć rozwoju umiejętności zawodowych/uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej czy ukończenia szkolenia branżowego, uczących się, studiujących, pracujących/bezrobotnych/ biernych zawodowo zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Grupą docelową w projekcie będzie 200 uczestników w tym 60 osób młodych (1 kobieta/59 mężczyzn) w wieku od 14 do 24 lat (50 uczniów i 10 studentów), 120 osoby dorosłe (1 kobieta/119 mężczyzn), 20 nauczycieli (1 kobieta/19 mężczyzn) kształcenia zawodowego zgłaszających chęć do podnoszenia kompetencji.

 

Zadania w projekcie:

Zadanie 1 : Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, w tym m.in.

 • wykonanie działań inwestycyjnych, takie jak remont obiektu ZSB  na potrzeby BCU (remont pomieszczeń, dachu, instalacji: grzewczej, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, remont wejścia  z  uwzględnieniem standardów dostępu dla osób niepełnosprawnych);
 • zakup wyposażenia (wyposażenie w niezbędny sprzęt, meble, urządzenia, narzędzia, materiały);
 • zatrudnienie pracowników centrum w tym trenerów i szkoleniowców;
 • przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum,
 • utworzenie struktury instytucjonalnej,
 • powołanie Rady BCU.

Zadanie 2: Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, w tym:

 • Realizacja działań wymienionych w poniższych 4 obszarach:
 • Obszar I – działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • Obszar II – działalność integrująco-wspierająca,
 • Obszar III - działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • Obszar IV - działalność doradczo-promocyjna;
 • zrealizowanie 3 zadań dodatkowych;
 • przeszkolenie 200 osób. Szkolenia zakończą się wydaniem branżowych certyfikatów umiejętności lub certyfikatów kwalifikacji lub zaświadczeń.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniały potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, tj. infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast w trakcie szkoleń, kursów zostaną zapewnione warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu tym osobom.

Przedsięwzięcie jest realizowane w obowiązkowym partnerstwie, a partnerzy zostali wybrani zgodnie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania oraz zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej.

 

Partnerzy projektu

Lider projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

https://zsb.radom.pl/branzowe-centrum-umiejetnosci-w-zsb-w-radomiu/

 

Partnerzy: