Grupa Badawcza Technologii Proekologicznych


dr hab. inż. Elżbieta Rogoś
Kierownik

tech-proekologiczne@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 282

dr hab. inż. Jolanta Drabik
dr hab. inż. Jarosław Molenda
 dr inż. Bernadetta Kaźmierczak
 mgr inż. Rafał Kozdrach
mgr inż. Anna Kaczmarczyk
mgr inż. Paweł RadulskiGrupa Badawcza Technologii Proekologicznych prowadzi prace naukowe, badawcze i aplikacyjne ukierunkowane na opracowywanie i doskonalenie innowacyjnych technologii przemysłowych, pozwalających na obniżenie materiałochłonności i energochłonności procesów wytwarzania, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających odpadów mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Grupa Badawcza Technologii Proekologicznych specjalizuje się w opracowywaniu ekologicznych płynów eksploatacyjnych i smarów plastycznych na bazie biodegradowalnych surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych. Równolegle opracowywane są specjalistyczne urządzenia techniczne, których zastosowanie pozwala na ograniczenie ilości generowanych odpadów poprzez pielęgnację i recykling płynów eksploatacyjnych, takich jak: ciecze obróbkowe, oleje maszynowe, sprężarkowe i hydrauliczne, a także płyny niskokrzepnące. Najnowszym kierunkiem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych jest projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów biowęglowych do wielu zastosowań gospodarczych m.in. sorpcji zanieczyszczeń z wód i ścieków, a także mogących stanowić dodatki do smarów lub użyźniacze gleb.

Zakres prowadzonych prac obejmuje:

  • systemy ograniczania ekologicznej uciążliwości procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • materiały kompozytowe oraz biodegradowalne materiały eksploatacyjne,
  • metody termicznej konwersji i zagospodarowania odpadów,
  • rozwiązania technologiczne ukierunkowane na wytwarzane produktów z biomasy odpadowej oraz prognozowanie kierunków ich stosowania.

dr inż. Jarosław Molenda
kierownik laboratorium
jaroslaw.molenda@itee.lukasieiwcz.gov.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 289

Laboratorium Technologii Proekolgicznych posiada nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze umożliwiające przeprowadzenie, zarówno specjalistycznych, jak i również znormalizowanych badań płynów eksploatacyjnych. 

Metody badawcze akredytowane (PCA, Zakres AKredytacji nr AB 1496)

Nazwa oznaczenia Norma

Oznaczenie lepkości kinematycznej w 40oC dla oleju napędowego, zakres: (2-5) mm2/s, metoda kapilarna

PN-EN ISO 3104:2004
Oznaczenie zawartości 2-furfuralu i związków pokrewnych: 5-hydroksymetylo-2-furfuralu, alkoholu furfurylowego, 2-acetylofurfuralu i 5-metylo-2-furfuralu w mineralnych olejach izolacyjnych, zakres: (0,05-20) mg/kg, metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS) PN-EN 61198:2002 metoda A

cerytikat pca

 

Wybrane metody badawcze wykonywane w Laboratorium Technologii Proekologicznych

Nazwa oznaczenia Norma
Działanie korodujące cieczy technologicznych na stopy żelaza metodą Herberta PN-M-55789:1992
Działanie korodujące na miedź PN-EN ISO 2160:2004
Gęstość metodą areometryczną PN-EN ISO 3675:2004
Gęstość metodą piknometryczną PN-EN ISO 3838:2008
Gęstość metodą oscylacyjną z U-rurką PN-EN ISO 12185:2002
Liczba jodowa PN-C-04068:1982
Liczba kwasowa i liczba zasadowa metodą miareczkowania potencjometrycznego PN-C-04049:1988
Liczba zmydlania PN ISO 6293-2:2010
Odczyn wyciągu wodnego PN-C-04064:1984
Odporność olejów na pienienie PN-ISO 6247:2009
Penetracja smarów plastycznych penetrometrem ze stożkiem PN-ISO 2137:2011
Skład frakcyjny metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2011
Temperatura zapłonu i temperatura palenia w tyglu otwartym metodą Clevelanda PN-EN ISO 2592:2008
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą odą Martensa-Pensky'ego PN-EN ISO 2719:2007
Wskaźnik lepkości olejów PN-ISO 2909:2009
Zawartość benzenu w benzynach silnikowych metodą odą absorbcyjną spektrometrii w podczerwieni PN-EN 238:2000
Zawartość ołowiu w benzynach metodą atomowej spektometrii absorpcyjnej PN-EN 237:2007
Zawartość wody metodą destylacji azeotropowejowej PN-EN ISO 9029:2005
Zawartość wody metodą Karla-Fischera PN-EN ISO 12937:2005
Oznaczenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach metodą spektrometrii w podczerwieni PN-EN 14078:2011
Badanie stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych za pomocą testu Petrooxy ASTM D 7525-09
Oznaczanie zawartości siarki. Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluoroscencyjnej z dyspersją fali PN-EN ISO 14596:2009
Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (bomba rotacyjna) ASTM D 2272-02
Klasa czystości PN-ISO 4406:2005
Oznaczanie temperatury kroplenia smarów plastycznych PN-ISO 2176:2011
PN-ISO 6299:2009
Inne analizy, w tym przy wykorzystaniu metodyk własnych po uzgodnieniu