Laboratorium Technologii Proekologicznych
 dr hab. inż. Jarosław Molenda
kierownik

 jaroslaw.molenda@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 289Laboratorium

Laboratorium Technologii Poroekolgicznych posiada nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze umożliwiające przeprowadzenie, zarówno specjalistycznych, jak i również znormalizowanych badań płynów eksploatacyjnych. 

Metody badawcze akredytowane (PCA, Zakres Akredytacji nr AB 1496)

Nazwa oznaczenia Norma

Oznaczenie lepkości kinematycznej w 40oC dla oleju napędowego, zakres: (2-5) mm2/s, metoda kapilarna

PN-EN ISO 3104:2021-03
Oznaczenie zawartości 2-furfuralu i związków pokrewnych: 5-hydroksymetylo-2-furfuralu, alkoholu furfurylowego, 2-acetylofurfuralu i 5-metylo-2-furfuralu w mineralnych olejach izolacyjnych, zakres: (0,05-20) mg/kg, metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS) PN-EN 61198:2002 metoda A

cerytikat pca

Wybrane nieakredytowane metody badawcze wykonywane w Laboratorium Technologii Proekologicznych.

Nazwa oznaczenia Norma
Działanie korodujące cieczy technologicznych na stopy żelaza metodą Herberta PN-M-55789:1992
Działanie korodujące na miedź PN-EN ISO 2160:2004
Gęstość metodą areometryczną PN-EN ISO 3675:2004
Gęstość metodą piknometryczną PN-EN ISO 3838:2008
Gęstość metodą oscylacyjną z U-rurką PN-EN ISO 12185:2002
Liczba jodowa PN-C-04068:1982
Liczba kwasowa i liczba zasadowa metodą miareczkowania potencjometrycznego PN-C-04049:1988
Liczba zmydlania PN ISO 6293-2:2010
Odczyn wyciągu wodnego PN-C-04064:1984
Odporność olejów na pienienie PN-ISO 6247:2009
Penetracja smarów plastycznych penetrometrem ze stożkiem PN-ISO 2137:2011
Skład frakcyjny metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2011
Temperatura zapłonu i temperatura palenia w tyglu otwartym metodą Clevelanda PN-EN ISO 2592:2008
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą odą Martensa-Pensky'ego PN-EN ISO 2719:2007
Wskaźnik lepkości olejów PN-ISO 2909:2009
Zawartość benzenu w benzynach silnikowych metodą odą absorbcyjną spektrometrii w podczerwieni PN-EN 238:2000
Zawartość ołowiu w benzynach metodą atomowej spektometrii absorpcyjnej PN-EN 237:2007
Zawartość wody metodą destylacji azeotropowejowej PN-EN ISO 9029:2005
Zawartość wody metodą Karla-Fischera PN-EN ISO 12937:2005
Oznaczenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach metodą spektrometrii w podczerwieni PN-EN 14078:2011
Badanie stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych za pomocą testu Petrooxy ASTM D 7525-09
Oznaczanie zawartości siarki. Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluoroscencyjnej z dyspersją fali PN-EN ISO 14596:2009
Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (bomba rotacyjna) ASTM D 2272-02
Klasa czystości PN-ISO 4406:2005
Oznaczanie temperatury kroplenia smarów plastycznych PN-ISO 2176:2011
PN-ISO 6299:2009
Inne analizy, w tym przy wykorzystaniu metodyk własnych po uzgodnieniu