Projekt aplikacyjny POIR nr POIR.04.01.04-00-0064/15 
Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.4 


„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych"


Akronim projektu: NANO4GEARS


Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum: Patentus SA z Pszczyny

Członkowie konsorcjum:

  • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  • NanoStal Sp. z o.o. z Kielc.


Termin realizacji: 01.04.2016 – 30.09.2020

 

  <powrót