We wrześniu 2017 roku zakończono procedurę oceny wniosków w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, służącym realizacji Polityki Partnerstwa w zakresie polityki spójności, finansowanym ze środków Unii Europejskiej Projekt pn. Utworzenie Centrum Prototypowania w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu (wniosek nr RPMA.01.01.00-14-8250/17) został zaakceptowany do finansowania w okresie 10.2017-12.2020.

Cel główny Projektu stanowi utworzenie Centrum Prototypowania ITeE – PIB,  zlokalizowanego w ITeE-PIB ukierunkowanego na wspieranie rozwoju nowatorskich rozwiązań produktowych generowanych w ośrodkach naukowych i zakładach przemysłowych Mazowsza.

Wielopoziomowa struktura projektu obejmuje 3 cele bezpośrednie, 7 zadań operacyjnych oraz 24 zadania inwestycyjne w następującym układzie:

  • Cel bezpośredni I. Zaawansowane systemy technologiczne do realizacji precyzyjnej obróbki ubytkowej elementów unikatowych maszyn i urządzeń wykonywanych jednostkowo (w tym 3 zadania operacyjne, 14 zadań inwestycyjnych);
  • Cel bezpośredni II. Zaawansowane systemy technologiczne do przyrostowego wytwarzania złożonych elementów konstrukcyjnych stosowanych w prototypach innowacyjnych maszyn i urządzeń procesowych oraz aparatury badawczo-testowej (w tym 2 zadania operacyjne, 4 zadania inwestycyjne);
  • Cel bezpośredni III. Zaawansowane systemy pomiarowe do kontroli jakości precyzyjnych prototypowych elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo i ubytkowo z zastosowaniem inżynierii odwrotnej (w tym 2 zadania operacyjne, 6 zadań inwestycyjnych).

Przewidywane rezultaty realizacji Projektu obejmują zakupy systemów technologicznych, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i specjalistycznej aparatury pomiarowej, a także wytworzenie innowacyjnych unikatowych systemów badawczych oraz instalacji technologicznych, prezentujących wysoki standard europejski.

Infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji zadań o charakterze badawczym,  aplikacyjnym i usługowym w obszarze innowacyjnych interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych.

 

Wartość projektu: 16 170 140 zł (koszty kwalifikowalne projektu: 13 475 000 zł)

Wkład własny ITeE-PIB: 2 829 750  zł (finansowany ze środków własnych ITeE-PIB)

http://rpma-cp.itee.radom.pl/