power

 

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nr projektu:
  POWR.02.15.00-00-5010/16

 Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy podmioty:

  • Eduexpert sp. z o.o. (Lider)
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Partner)
  • FUNMEDIA sp. z o.o. (Partner)

 Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administracyjno-usługowym w dwóch grupach zawodów: skórzano-obuwniczym oraz włókienniczo-odzieżowym. Wszystkie e-zasoby zostaną opracowane w języku angielskim.

Powstałe materiały będą skierowane do szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, bezpośrednio do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 Czas realizacji: 01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu: 791 137,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 666 770,68 zł

 „Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

 

 <powrót